top of page

Smluvní a platební podmínky

Kontaktní informace

Zřizovatel: spolek MEANDR, z.s.

Adresa spolku: Zámeček 453/22, 50008 Hradec Králové

IČ: 05350972

Předseda výkonné rady spolku: Mgr. Radek Baloun

Bankovní spojení: FIO Banka, č.ú. 2302635123/2010

Kontaktní telefon: 774864786 (Sára Hubálková)

Webové stránky: www.danceandjoy.cz

 

Úvod

Provozní řád taneční školy Dance&Joy (též jen „taneční škola“ nebo „škola“) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných stran (dětí, rodičů, pracovníků) a podává přehled a informace o fungování školy. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem. Rodiče dětí registrovaných k docházce jsou povinni se s Provozním řádem klubu seznámit nejpozději při zaplacení docházky dítěte.

 

Personální zajištění a koncepce klubu

Se skupinou dětí pracují lektorky zkušené v tanečním oboru. Programu se může účastnit také vedoucí taneční školy a umělecká vedoucí Romana Dašková. Odpovědnost za děti přebírají pouze lektorky. 

 

Přijímání dětí

Přihlašování dětí do taneční školy probíhá zejména před zahájením prvního a druhého pololetí školního roku, následně průběžně během roku podle aktuální kapacity taneční školy a zájmu rodičů. Před zápisem je vhodné, aby se rodiče seznámili se smluvními podmínkami taneční školy.

Přihlašování dětí probíhá výhradně pomocí přihlášky vystavené na webových stránkách taneční školy.

Následně škola potvrdí přijetí přihlášky mailem a zašle platební podmínky příspěvku.

 

Kritéria přijetí

Na přijetí dítěte do taneční školy není nárok. O přijetí dětí rozhoduje výhradně vedoucí školy, přičemž je pro přijetí rozhodující: kapacita taneční školy, věk (zralost) dítěte a datum přijetí přihlášky.

 

Ukončení docházky

Výpovědní lhůta pro ukončení docházky je jeden měsíc tak, aby bylo možné zajistit náhradníka. Lhůta začíná běžet 1. den měsíce následujícího po dni podání výpovědi. V případě dohody mezi rodiči a zřizovatelem je možné stanovit kratší výpovědní lhůtu.
 

Platby

Výši ceny lekcí za každé pololetí určuje taneční škola a uvádí ji na svém webu u každé vypsané lekce.

Příspěvek za taneční lekci je nutné uskutečnit do 14 dnů od obdržení předpisu platby. Pokud bude dítě přihlášeno v kratším čase než 14 dnů před zahájením kurzu, je třeba platbu uhradit okamžitě, pokud nebude s vedoucí školy smluveno jinak.

Je hrazen bezhotovostně na účet zřizovatele.

Variabilním symbolem je datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR. Do poznámky platby rodič připíše jméno dítěte za které kurz hradí.

 

Výjimku uděluje taneční škola skupině dětí přihlášené pro lekce “Předškoláčci” kde je možné platbu po dohodě s vedoucím školy odložit až po absolvování ukázkové lekce stanovené na první lekci v prvním pololetí. 

 

Storno podmínky

Při platbě před začátkem pololetí a nenastoupení docházky jsou storno poplatky 0 %. Tato podmínka platí pouze při odhlášení před začátkem pololetí. Účast lze zrušit písemně e-mailem na info.danceandjoy@gmail.com bez udání důvodu s nárokem na 100 % vrácení platby. Vrácení platby je možné pouze na účet, ze kterého byla platba původně provedena. Vrácené platby budou prováděny jednou za měsíc ke konci měsíce, kdy bylo potvrzeno jejich vrácení.

V případě zásahu vyšší moci (např. pokud je z důvodu nařízení Vlády ČR či příslušných ministerstev dočasně omezena či přerušena výuka v taneční škola, v případě živelné události zasahující provoz taneční školy, apod.) nevzniká účastníkovi automaticky nárok na vrácení platby nebo její poměrné části. Vedení spolku Meandr z.s. je v případě vyšší moci oprávněno navrhnout alternativní plnění za již uhrazené služby, odpovídající rozsahu a kvalitě služeb, které jsou považovány za adekvátní náhradu. V případě nutnosti přejít na výuku formou online lekcí jsou tyto považovány za 50 % náhradu prezenčních lekcí v tanečních sálech. V případě nutnosti přejít na výuku ve venkovních prostorách jsou lekce realizované tímto způsobem považovány za 100 % náhradu lekcí v tanečních sálech.

 

Náhrada omluvené docházky

V případě, kdy dítě nebylo přítomno na lekci z jakéhokoli důvodu nevzniká nárok na vrácení peněz.

 

Náhrada neuskutečněných lekcí

V případě, že lekce musí být zrušena ze strany taneční školy ze závažného důvodu, zavazuje se škola nahradit účastníkům jejich lekci. Náhrada lekce bude uskutečněna tím způsobem, že proběhne po poslední lekci tance ve stejném dni a čase následující týden  takzvaná náhradní lekce.

 

Předávání a vyzvedávání a omlouvání dětí

Předávání dětí

Rodiče (zákonní zástupci či zmocněné osoby) předávají dítě lektorce v předem dohodnutých prostorách, kde lekce probíhají. Lektorka přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte. Rodič předává dítě zdravé, dostatečně vybavené s ohledem na aktuální potřeby lekcí.

 

Vyzvedávání dětí

Lektorka předá dítě rodiči (zákonnému zástupci či zmocněné osobě). Čas určený pro vyzvedávání dětí je předem dohodnutý a zpravidla stanovený na dobu skončení lekce. 

V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, musí být po předchozím oznámení rodičům dítě vyzvednuto dříve.

 

Omlouvání absence

V případě předpokládané absence, je třeba dítě dostatečně dopředu omluvit mailem přímo u lektorky, která danou lekci vede. V případě nepředpokládané absence dítěte na lekci či v den kdy lekce probíhá je nutné dítě omluvit telefonicky či sms dané lektorce, nejpozději však půl hodiny před uskutečněním lekce. 

 

Platnost smluvních a platebních podmínek

Provozní řád je platný od 1. 9. 2023.

bottom of page